Trygt arbeidsmiljø

Jonas Rein Tovsen

Jonas Rein Tovsen

|

3. May 2024

Share

I november  2021 startet Shortcut en intern gransking etter at en av våre ansatte varslet om kritikkverdige forhold og et utrygt arbeidsmiljø i Shortcut. Vår interne gransking viste oss at flere av våre ansatte hadde vært utsatt for en rekke alvorlige handlinger gjennom flere år. Granskingen viste oss at vi ikke hadde ivaretatt de kravene som stilles til arbeidsgivere for å ivareta et trygt arbeidsmiljø for sine ansatte.

På bakgrunn av disse funnene engasjerte vi i februar 2022 KPMG til å gjennomføre en ekstern gransking av påstandene og arbeidsmiljøet i Shortcut. Denne granskingen ble gjort i henhold til Advokatforeningens retningslinjer for private granskinger, som skal sikre en rettferdig prosess for alle involverte.

Granskingen konkluderte i april 2022 med at det hadde vært et uforsvarlig arbeidsmiljø i Shortcut, og vi fikk kritikk for å ha hatt utilstrekkelige rutiner for og mangelfull opplæring i håndtering av varsler om kritikkverdige forhold i selskapet vårt.

Styret i Shortcut valgte å følge alle anbefalingene fra granskerne, noe som blant annet førte til at to ledere i selskapet umiddelbart fratrådte sine stillinger. 

Vi beklaget den gangen både overfor eksisterende og tidligere ansatte at vi ikke hadde oppfylt både lovpålagte krav og de etiske standarder vi selv setter for selskapet. Vi vil gjenta denne beklagelsen nå. 

De siste årene har vi iverksatt  en rekke tiltak for å bedre arbeidsmiljøet i Shortcut:

  • Vi etablerte nye retningslinjer for varslinger i Shortcut
  • Vi utdannet alle med personalansvar i Shortcut i hvordan de skal håndtere varsler
  • Vi innarbeidet opplæring i varslingsrutiner som en del av opplæringen av nye ansatte
  • Vi etablerte et Arbeidsmiljøutvalg som samles jevnlig, og kontinuerlig arbeider med analyse og forbedring av arbeidsmiljøet
  • Vi etablerte en ny ledergruppe i selskapet
  • Vi endret organiseringen av personalansvar, slik at mellomledelsen har ansvar for mindre team, noe som skal sikre tettere kontakt og kommunikasjon
  • Vi oppdaterte vår personalhåndbok og Code of Conduct
  • Vi innførte regelmessige samtaler mellom ledere og hver enkelt ansatt
  • Vi innførte jevnlige medarbeiderundersøkelser, der arbeidsmiljøet er en sentral del av undersøkelsen

Vi opplever at selskapet er i en helt annen situasjon i dag enn vi var fram til 2022. Men vi vet at disse tiltakene ikke er nok. For å øke tilliten til at varsler blir håndtert i henhold til relevant lovverk og vår policy har vi nylig besluttet å sette ut håndteringen av varsler til en uavhengig tredjepart. Vi er også i tett dialog med alle våre ansatte om andre forbedringer vi kan gjøre for å sikre en trygg arbeidshverdag for våre ansatte. 

Vår erfaring med denne saken har lært oss at det er en krevende oppgave å etablere og opprettholde et trygt arbeidsmiljø. Vi ønsker derfor debatten om et forsvarlig arbeidsliv og rettferdig håndtering av varslere velkommen. Vi har full forståelse for reaksjonene på  de historiene som har kommet ut i media den siste tiden.

Vi vil uttrykke vår fulle støtte til vår tidligere kollega som nå har delt sin historie i media. Det krever mot å stå fram og fortelle sin historie. Vi håper og tror hun vil inspirere andre i lignende situasjoner til å si fra om kritikkverdige forhold i arbeidslivet.

Det som foregikk i Shortcut fram til 2022 er en historie som står i sterk kontrast til det selskapet vi er i dag – og det vi vil gjøre alt vi kan for å være i fremtiden.